top of page

长大成熟

装备课

晨祷读经

晨祷读经

晨祷读经
诗篇Mazmur 38 |  | 晨祷读经 DOA PAGI | 5.3.2024

诗篇Mazmur 38 | | 晨祷读经 DOA PAGI | 5.3.2024

00:00
播放影片
雅各书Yakobus 5 | 慈爱又施行审判的神 | 晨祷读经 DOA PAGI | 1.3.2024

雅各书Yakobus 5 | 慈爱又施行审判的神 | 晨祷读经 DOA PAGI | 1.3.2024

01:17:50
播放影片
雅各书Yakobus 4 | 顺服神,务要抵挡魔鬼 | 晨祷读经 DOA PAGI | 29.2.2024

雅各书Yakobus 4 | 顺服神,务要抵挡魔鬼 | 晨祷读经 DOA PAGI | 29.2.2024

01:20:27
播放影片
bottom of page